IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/33

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129 v úseku Opava - Pilszcz - v km 0,000 - 3,392 (od křiž. se sil. III/01130 ul. Rolnickou po státní hranici s PR).
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 3,39
 
Popis SO 01 – Změna stavby sil. III/01129 Opava - Pilszcz: řeší rekonstrukci silnice III/01129 Opava – Pilszcz v úseku od hranice města Opavy po státní hranici Polské republiky. Upravovaná komunikace délky 2,92 km je rozdělena na dva úseky, které se liší typem úpravy. V 1. úseku stav. objektu dojde k budoucímu dotčení silnice III/01129 stavbami plánovaného severního obchvatu Opavy. První část 1. úseku od km 0,219 po km 0,620 bude dotčená stavbou „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, druhá část 1. úseku od km 0,620 po km 1,035 bude dotčena „Silnice I/11 Severní obchvat – západní část“. Na obou částech 1. úseku je vzhledem k očekávané realizaci obchvatu navržena pouze oprava obrusných vrstev ve stávajících šířkových parametrech. Stávající poškozená obrusná vrstva bude odfrézována, povrch zarovnán a položena nová obrusná vrstva. Ve 2. úseku od km 1,035 do konce úpravy v km 3,141 je navržena komplexní úprava konstrukce vozovky s recyklací stávajícího podkladu a vozovka bude homogenizována na kategorii S 6,5/50. Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány. Stávající podkladní vrstvy budou v tl. 0,2 m recyklovány. V úsecích, kde bude rozšířeno stávající zpevnění o více než 0,1 m, bude před recyklací provedeno dosypání podkladních vrstev štěrkodrti ve tloušťkách 0,2 m v šířce cca. 1 m. Součástí stavby je i vybudování či prohloubení sil. příkopů a rekonstrukce 2 sil. propustků. SO 10 - Úprava ulice Pekařské: zahrnuje úpravu ulice v délce cca. 220 m po hranici města Opavy, kde navazuje objekt SO 01 – Změna stavby sil. III/01129 Opava – Pilszcz. Objekt zahrnuje rekonstrukci konstrukce vozovky a rozšíření na kategorii MO 7/50. Vozovka bude provedena v betonových silničních obrubách, které budou v místě sjezdů. Objekt zahrnuje rekonstrukci konstrukce vozovky a rozšíření na kategorii MO 7/50. Vozovka bude provedena v betonových silničních obrubách, které budou v místě sjezdů provedeny z nájezdového obrubníku výšky 0,05 m. SO 12 - Kanalizace dešťová: stavební objekt řeší odvodnění rekonstruované silnice III/01129 Opava – Pilszcz. Je navrženanová dešťová kanalizace, do které budou svedeny srážkové vody z povrchů komunikace přes přípojky nových uličních vpustí. SO 13 Úprava veřejného osvětlení: stavební objekt řeší návrh úpravy a doplnění veřejného osvětlení části ulice Pekařské v Opavě. SO 14 Přeložka kabelů O2: stavební objekt řeší přeložku kabelů O2. V důsledku položení příkopové tvárnice vedle komunikace po její pravé straně ve směru na Polsko bude ve 3 místech dotčená stávající trasa podzemního sdělovacího vedení - místní kabely (dále MK) a trubky HDPE40 pro dálkové optické kabely (dále DOK). SO 00 - úsek od křiž. se sil. III/01130 po ZÚ SO 10 - oprava povrchu bude realizována současně s SO 10 jako souvislá oprava povrchu v roce 2019. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována nová PD ve stupni DÚR pro objekty SO 10, SO 11, SO 12, SO 13 a SO 14. Bylo vydáno nové ÚR (07/2017). Zpracována nová PD ve stupni DOS. Na základě dokumentace pro ohlášení stavby bude v roce 2019 požádáno o souhlas s ohlášením stavby pro SO 10, současně pro SO 00. Úsek SO 01 bude realizován v návaznosti na termíny realizace stavby Severního obchvatu Opavy - východní část a západní část.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 56 918 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  29

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace