IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/31

 
Název: Silnice II/443 Melč-Mikolajice – směrová úprava silnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 745
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 49
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 1,14
 
Popis Cílem stavby je odstranění bodové závady ve směrovém a výškovém vedení trasy předmětné komunikace. Pro tento záměr byla zpracována studie ve čtyřech variantách A,B,C.D zpracovanou firmou UDIMO Ostrava. Předpokládaná kategorie komunikace je S 7.5/60. V rámci stavby bude vybudován nový mostní objekt přes potok Meleček. Stavba bude poté zahrnuta do změny územního plánu u obce Melč. Stavba si vyžádá zábor okolních nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována studie s vybranou a odsouhlašenou variantou. Tato varianta je podkladem pro změnu ÚPD obce Melč, u které v současné době probíhá schvalovací proces. Projektová dokumentace ve stupni DÚR doposud zadána nebyla.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  58

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace