IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/30

 
Název: Silnice II/443 Mikolajice–bodová závada
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1509
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 53
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 0,25
 
Popis Stavbu vyžaduje nutnost odstranění bodové závady ve směrovém vedení silnice v návaznosti na stav opěrné zdi, která drží těleso komunikace. Projekt zpracovaný firmou Silnice a.s. Ostrava-projekce rozděluje stavbu na dvě samostatné etapy: I. etapa-oprava opěrné zdi-byla realizována v roce 2001 dle tohoto projektu. II. etapa je zpracována pouze formou studie a řeší samostatnou bodovou závadu – směrovou úpravu trasy v délce 150m. Celá úprava je zahrnuta do návrhu územního plánu obce Mikolajice, který je v současné době ve stádiu schvalování. Stavba si vyžádá zábor okolních nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována studie, další projektová příprava byla zahájena v 2. polovině roku 2017.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  46

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace