IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/251

 
Název: Rekonstrukce silnice III/4648 včetně napojení do kamenolomu v Bohučovicích
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 530
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 111
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 0,18
 
Popis Součástí silnice III/4648 u lomu Bohučovice je prudká levotočivá zatáčka. Vlivem TNV z lomu je silnice deformována a v zatáčce dochází ke stabilnímu ulamování krajnic a poškozování tělesa komunikace. Návrh řeší rekonstrukci silnice v délce 188 v prostoru vjezdu do kamenolomu a směrovou úpravu tj. rozšíření silnice v oblouku a její zpevnění vybudováním opěrné zdi. Součástí stavby je i oprava oplocení přilehlých parcel v délce 55 m, přeložka kabelu CETIN a vybudování sedimentačních jímek na odpadním korytě z lomu. Stavební stav komunikace je špatný až velmi špatný – lokální poruchy konstrukce vozovky a podkladních vrstev (lokální podélné deformace okrajů vozovky, lokální plošné deformace vozovky, síťové trhliny, příčné a podélné trhliny, vysprávky. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP, zpracovává se PDPS.
Financování
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  125,00

Pořadí

  24

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace