IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/250

 
Název: Silnice III/44329 Jánské Koupele - Kružberk, zajištění komunikace
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 1,23
 
Popis Stávající silnice III/44329 je ve velmi špatném stavu, v nevyhovujícím stavu jsou i stávající zárubní a opěrné stěny, zajišťující stabilitu komunikace v daném úseku. Stav silnice a stěn ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 1,235 km, v km 2,970 – 4,205 sil. staničení. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP a RDS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 86 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  95,00

Pořadí

  69

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace