IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/245

 
Název: Souvislá oprava silnice II/442 VD Kružberk - Svatoňovice - Čermná ve Slezsku
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2387
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 251
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech 10,11
 
Popis Stávající stav silnice II. třídy neodpovídá současnému zatížení vozidly od Vítkova směrem na města Budišov a Horní Benešov, proto je nutno stávající trasu komunikace postupně rekonstruovat. Stavba řeší přeložku sil. II/442 v úseku mezi částí komunikace, rekonstruované investorem Povodí Odry s.p. v roce 2016 v rámci stavby: „VD Kružberk – rekonstrukce koruny a návodního líce“ od km 18,177 a žel. přejezdem č. 442-011 před městem Vítkov v km 26,485. Délka úseku je 9,3 km. Stavební stav komunikace je špatný – lokální poruchy konstrukce vozovky a podkladních vrstev (lokální podélné deformace okrajů vozovky, lokální plošné deformace vozovky, síťové trhliny, příčné a podélné trhliny, vysprávky), vyplývající ze zpracovaného diagnostického průzkumu, provedeného firmou Nievelt v roce 2015. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována diagnostika úseku. V současné době se zpracovává PD ve stupni DSP a PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 30 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  121,00

Pořadí

  26

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace