IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/23

 
Název: Silnice III/44337 Radkov – Dubová – úprava trasy a šířkového uspořádání
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 727
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 49
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,00
 
Popis Stavbu si vyžádalo odstranění bodové závady ve směrové a šířkovém vedení silnice. Silnici lemuje alej vzrostlých státem chráněných stromů, která limituje šířkové uspořádání silnice. Dotčený úsek silnice je zvlášť nebezpečný v zimním období, kdy právě velice stísněné poměry komunikace znesnadňují bezpečný a plynulý provoz dopravy. Cílem řešení je nové směrové vedení a šířkové uspořádání komunikace. Stávající komunikace bude rekonstruována na cyklostezku, nová obousměrná trasa komunikace bude v rámci změny ÚP obce Radkov vedena východním směrem s cílem zachování státem chráněné aleje stromoví. Dělka úpravy je cca 1000m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Změna územního plánu obce Radkov provedena. V 12/2014 zpracována studie variantního vedení trasy silnice III/44337 v daném úseku.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  71

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace