IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/214

 
Název: Silnice III/4642 ul. Těšínská v Opavě - úprava VDZ a SDZ
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 14984
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1353
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 2,12
 
Popis Modernizace komunikace. Silnice III/4642 (původně sil. I.třídy I/11) přešla po vybudování části obchvatu Opava do správy SSMSK. Účelem stavby je zklidnění či omezení a zpomalení dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Délka úpravy je cca 2 100 , začátek úpravy od žel.přejezdu v km 0,450 po křižovatku se sil. III/4641 v km 2,570. Stavba by měla být realizována v součinnosti s MMOP. V.J.IX/2017.
Stav přípravy PD - studie. V současné době je zadáno zpracování DSP na stavbu.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 30 000 000,-Kč bez DPH. Podmínka spolufinancování MMOP, odhad není zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  12

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace