IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/21

 
Název: Silnice II/442 Hořejší Kunčice – Kružberk – rekonstrukce silnice v km 11,900 - 15,800
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 348
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 21
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 3,90
 
Popis Stavba řeší odstranění bodové závady ve směrové a šířkovém vedení silnice. Dotčený úsek silnice je zvlášť nebezpečný v zimním období, kdy právě velice stísněné poměry komunikace znesnadňují bezpečný a plynulý provoz dopravy. Cílem řešení je nové šířkové upořádání a směrové vedení komunikace. Návrh komunikace bude vycházet z kategorie S 7,5/60 (80). Délka úpravy je cca 4 900m. Stavba si vyžádá zábor nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  110,00

Pořadí

  42

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace