IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/S/150

 
Název: Silnice III/46611 Hlučín - Ludgéřovice, km 0,000 - 2,993
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 2,99
 
Popis Silnice je v provedení penetrační makadám s dvojvrstvým nátěrem. Stávající povrch silnice je značně příčně i podélně deformován s četnými výtluky. Bude provedeno vyrovnání profilu ACP 22 a následné provedení obrusné vrstvy ACL 16 v tl. 5cm včetně spojovacího postřiku. Dále bude provedena výměna stávajícího SDZ a obnova VDZ a modernizace sil. propustků. Stavba zajišťuje vazby na tahy páteřní komunikační síťě kraje včetně tahů TEN-T. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracován projektový list, vydáno ohlášení stavby
Financování Odhad stavebních nákladů činí 20 200 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  96

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace