IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/46

 
Název: Přeložka silnice II/443 - obchvat Otic
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3019
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 185
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající silnice II. třídy neodpovídá současnému zatížení vozidly přes obec Otice, proto je nutno stávající trasu komunikace odklonit. Stavba řeší přeložku sil. II/443 mimo zastavěnou část obce Otice v koordinaci se stavbou: “Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ se napojuje na stávající trasu sil. II/443. Předmětná stavba podmiňuje výstavbu uvedené přeložky sil. II/461. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR, vydáno ÚR -12/2016, zadáno zpracování DSP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 210 000 tis. Kč vč. DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  14

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace