IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/44

 
Název: Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat - dokončení)
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 18597
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1778
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,41
 
Popis Projektová dokumentace řeší výstavbu dokončení Jižního obchvatu Opavy v nové trase včetně napojení na stávající komunikační systém. Důvodem pro realizaci této stavby je nevyhovující stávající styková křižovatka silnic I/11 a II/461, která se po otevření jižního obchvatu Opavy dostala za hranici své kapacity. V rámci stavby bude provedena přeložka stávající komunikace II. třídy v délce 417 m, včetně jejího napojení okružní křižovatkou na silnici I/11. Silnice II/461bude v kategorii S 9,5/70. Okružní křižovatka bude dvoupruhová se třemi napojujícími se rameny. Vnější poloměr R=30 m, vnitřní poloměr R=19,5 m. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR, DSP+PDPS, vydána SP.
Financování Předpoklad celkových investičních nákladů činí 57 800 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  155,00

Pořadí

  1

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace