IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/40

 
Název: Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká)
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 300
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stávající silnice II. třídy neodpovídá současnému zatížení vozidly přes obec Otice, proto je nutno stávající trasu silnic odklonit z obce mimo její zastavěnou část. Stavba řeší přeložky silnic II/461 navazující na Jižní obchvat Opavy a sil. II/443 s napojením na sil. I/46 Opava - Olomouc. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR, vydáno ÚR -01/2017, zadáno zpracování DSP.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 500 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  17

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace