IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/O1/22

 
Název: Silnice II/462 Jelenice-Lesní Albrechtice km 8,500-9,866
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2794
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 380
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,36
 
Popis Stavba řeší rozšíření stávající silnice II/462 na kategorii S7,5/60 v úseku, který navazuje na obchvat Jelenic. Jedná se o úsek Jelenice – Březová ( napojení na I/57) délka cca 2,500 km. Rekonstrukce celého předmětného úseku silnice II/462 je v celém rozsahu součástí Územního plánu velkého územního celku okresu Opava, dále Územního plánu sídelního útvaru Vítkov a Vítkov-místní část Jelenice (návrh) a územního plánu obce Březová. Dojde ke zkapacitnění a zkvalitnění komunikace jak z pohledu silničního provozu, tak i z pohledu provozu pěších v intravilánech sídelních útvarů. Zároveň dojde ke zkrácení jízdní doby z lokality Vítkovska ve směru na Opavu. Stavba si vyžádá zábor okolních nesilničních pozemků. V.J.IX/2017.
Stav přípravy PDPS zpracováno, SP vydána, stavba byla zahájena realizací SO 511 "Přeložka STL plynovodu" v 12/2014.
Financování Předpoklad celkových investičních nákladů činí 96 655 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  4

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace