IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/414

 
Název: Silnice III/4605 rekonstrukce mostu ev. č. 4605-1 v obci Skrochovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 4605-1 se nachází v intravilánu obce Brumovice, v části Skrochovice. Stávající most je tvořen jednopolovou mostní konstrukcí z mostních podélně i příčně předpjatých nosníků typu MPD, uložených na betonových opěrách.. Světlost mostu 11,39 m. Volná šířka je 7,75 m, Most nemá chodník, šířka obou říms je 0,67 m, s kamennými obrubami. Vozovka je tvořena souvrstvím z asfaltové izolace, vrstvy kameniva a vrstvy asfaltového betonu. Na mostě nejsou odvodňovače, zádržný systém je tvoře ocelovým zábradlím z otevřených profilů s trubkovou výplní. Mostní příslušenství je ve špatném stavu , nosná konstrukce vyžaduje sanaci a obnovení izolačního systému mostovky. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDPS, stavební povolení vydáno, doposud nenabylo právní moci.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 300 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  89,00

Pořadí

  149

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace