IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/413

 
Název: Silnice III/4597 rekonstrukce mostu ev. č. 4597-1 Kolná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 4597-1 se nachází na silnici III/4597 v km 1,500 za obcí Brumovice, v osadě Kolná. Jedná se o jednopólový most. Nosnou konstrukci tvoří 20ks prefabrikovaných železobetonových nosníků 365 x 265 mm, délky 3,50 m (nadokenní překlady RZP 125 p – 350, s jednostrannou vrstvou heraklitu). Příčně jsou nosníky sepnuty 3 x táhlem z ocelové pásoviny. Nosníky uloženy 0,22 a 0,27 m na opěry na asfaltovou lepenku. Nosná konstrukce je přesypaná s proměnou tloušťkou přesyp. 0,25 až 0,60 m (včetně vrstev vozovky). Opěry jsou masivní z monolitického betonu, založené plošně. Délka přemostění činí 3,00m. Volná šířka mostu činí 7,05 a šířka mezi zvýšenými obrubami 6,50m. Chodníky na mostu nejsou. Stavební stav nosné konstrukce je dle poslední hlavní prohlídky mostu v roce 2016 – uspokojivý, u spodní stavby je stavební stav IV-uspokojivý. Zatížitelnost mostu - normální 12 tun, výhradní 22 tun a výhradní 24 tun, jednou nápravou 8 tun. Zábradlí je ocelové, nesplňuje normu, místy koroduje. Vzhledem k nevyhovující zatížitelnosti, stavu nosné konstrukce je rekonstrukce mostu nutná. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, zpracovává se DSP vč. IČ.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  165

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace