IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/411

 
Název: Silnice II/460 rekonstrukce mostu ev. č. 460-006 za obcí Velké Heraltice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 513
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 54
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 460-006 se nachází na silnici II/460 v km 11,330 ve směru silničního staničení, za obcí Velké Heraltice. Jedná se o jednopólový most. Nosnou konstrukci tvoří prostá deska z 9ks železobetonových prefabrikátů typu MJ dl.9,0 m. Uložení plošné, prosté na lepenku. Opěry plné masívní z betonu s úložným prahem ze železobetonu. Délka přemostění činí 8,26m. Volná šířka mostu činí 8,93 a šířka mezi zvýšenými obrubami 7,85m. Chodníky na mostu nejsou. Most byl postaven v roce 1985. Stavební stav nosné konstrukce je dle poslední hlavní prohlídky mostu V – špatný, u spodní stavby je stavební stav III – dobrý. Zatížitelnost mostu - normální 27 tun, výhradní 60 tun a výjimečná 100 tun. Po silnici jezdí autobusové linky zajišťující obslužnost mezi obcemi. Dle prohlídky v rámci diagnostiky jsou všechny nosníky ve špatném stavu. Na povrchu nosníků jsou viditelné vodorovné a svislé trhliny způsobené objemovou změnou výztuže při korozi. Hlavním viníkem je nedostatečné krytí výztuže a zatékání přes izolaci přímo na nosníky, vyrovnávací vrstva ze živice na nosnících byla a je nepovolena. Z pohledu předpokládané životnosti mostu, je zde doporučení na výměnu nosné konstrukce. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR , vydáno ÚR 7/2017, zpracovává se DSP vč. IČ.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  88,00

Pořadí

  151

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace