IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/172

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.01137-1 přes potok Jasénka před Hlučínem
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2073
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 123
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 01137-1 se nachází na silnici III/01137 mezi obcí Bobrovníky a městem Hlučín. Most byl postaven v roce 1948. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová polokruhová klenba tl. 0,40m. Délka přemostění činí 3,00m. Opěry a křídla jsou betonové. Vozovka je živičná, široká 5,30m. Chodníky na mostu nejsou. Stavební stav nosné konstrukce je III – dobrý a u spodní stavby je V – špatný. Zatížitelnost mostu je - normální 53 tun, výhradní 64 tun a výjimečná 107 tun. Díky omezeně funkční hydroizolaci na nosnou konstrukci místy zatéká, místy se vyskytuje hloubková koroze betonu. Opěry jsou v úrovni hladiny vody narušené protékající vodou. Chybí opevnění opěr. Na opěrách jsou trhlinky a stopy po průsacích vod, místy je uchycena vegetace. Zábradlí proti pádu nad mostním otvorem koroduje, svodidla jsou osazeny. Betonové římsy jsou poškozené, výrazná trhlina v pracovní spáře, navíc ujíždí a hrozí jejich budoucí vyvrácení. Projekt původního mostu se nedochoval. Vzhledem k poruchám a závadám na nosné konstrukci, ale zejména na spodní stavbě mostu je rekonstrukce mostu nutná. Pokud vyhoví stávající otvor na převedení 100-letých vod, tak předpokládáme zesílení a rozšíření stávající nosné konstrukce spřaženou deskou – tzn. ubourání mostního svršku na stávající nosnou k-ci, vybudování spřaž.desky včetně nového mostního svršku, odláždění svahů, apod.. Pokud stávající most nevyhoví na průtok 100-letých vod, tak předpokládáme demolici stávajícího mostu a vybudování nového ve stejném místě. Technologie (konstrukce) nového mostu bude zvolena po dohodě s projektantem a s přihlédnutím k výsledkům průzkumů podloží, výši stavebních nákladů, apod.. Každá varianta bude pochopitelně respektovat požadavky na zatížitelnost podle třídy A (32t, 80t, 196t) a taktéž na šířkové uspořádání vozovky na mostu. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Připravuje se zadání pro vypsání soutěže na dodávku PD.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 2 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  108,00

Pořadí

  80

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace