IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/M1/168

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.46018-1 přes potok Hučák za obcí Velké Heraltice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most ev.č. 46018-1 se nachází na silnici III/46018 za obcí Velké Heraltice. Most byl postaven v roce 1926. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová prostá deska tl. 0,30m. Délka přemostění činí 2,60m. Opěry a křídla jsou z kamenného zdiva. Vozovka je živičná. Chodníky na mostu nejsou. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je V – špatný. Zatížitelnost mostu je - normální 46 tun, výhradní 55 tun a výjimečná 92 tun. Díky chybějící hydroizolaci na nosnou konstrukci silně zatéká. Místy jsou obnažené třmínky výztuže i samotná výztuž, které pak silně korodují. Na mnoha místech nosné konstrukce hloubkově koroduje beton. V opěrách a křídlech je vypadlé spárování z kamenného zdiva, místy jsou uvolněné kameny. Zábradlí mostu je ocelové, neodpovídá normě, místy koroduje. Projekt původního mostu se nedochoval.Vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu nosné konstrukce a závažným poruchám u spodní stavby je rekonstrukce mostu nutná. V rámci rekonstrukce mostu se nabízí dvě varianty. Var.č.1: Zesílení stávající nosné konstrukce spřaženou deskou – tzn. ubourání mostního svršku na stávající nosnou k-ci, vybudování spřaž.desky včetně nového mostního svršku, odláždění svahů, apod.. Tato varianta bude možná jen pokud vložená konstrukce zajistí převedení 100-letých vod s požadovanou rezervou. Pokud to nesplní, tak bude zvolena var.č.2. Ta předpokládáme demolici stávajícího mostu a vybudování nového ve stejném místě. Technologie (konstrukce) nového mostu bude zvolena po dohodě s projektantem a s přihlédnutím k výsledkům průzkumů podloží, výši stavebních nákladů, apod.. Každá varianta bude pochopitelně respektovat požadavky na zatížitelnost podle třídy A (32t, 80t, 196t) a taktéž na šířkové uspořádání vozovky na mostu. P.O.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR, vydáno ÚR -03/2017, v VIII/2017 zahájeno staveb.řízení pro SP, zadáno zpracování PDPS vč. IČ.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 4 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  37

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace