IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OP/K/9

 
Název: Silnice II/467 Kravaře rekonstrukce křižovatky s MK
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,40
 
Popis Stávající křižovatka typu T silnice II. třídy a místní komunikace tvoří bodovou závadu v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Křižovatka je šířkově neuspořádaná, je nepřehledná. Návrh rekonstrukce křižovatky je přizpůsoben okolní zástavbě. Přestavbou křižovatky nebude změněn její tvar. Křižovatka bude směrově a šířkově upravena, zpřehledněna, bude doplněna o bezpečnostní ostrůvky a nové chodníky. V.J.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP+DZS, vydáno prodloužení stavebního povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 7 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  6

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace