IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/S/44b

 
Název: Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6130
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1031
Stavebně technický stav 4.50
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavbou je řešena bodová závada v křižovatce sil. II/464 a sil III/4809 a výhledově budoucí směřování dopravy na silnici I/58. Stavba je součástí celkového rozvoje průmyslové zóny Mošnov. Jedná se o rekonstrukci křižovatky sil II/464 a sil. III/4809 v Mošnově a rekonstrukci silnice III/4809 (bud. sil II/464) od této křižovatky po křižovatku se sil I/58. V rámci tohoto projektu dojde k přeložkám inženýrských sítí, úpravě sjezdu do areálu ČEPRA, vybudování samostatných AZP, chodníků a cyklostezky navazující na již vybudovanou síť v rámci průmyslové zóny. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zrealizováno.
Financování Stavební náklady stavby činily 33 531 512,- Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace