IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/MS/109b

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.46432-2 přes potok Sedlnička v obci Sedlnice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1585
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 130
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Zatížitelnost mostu neodpovídá pro tř. A. Špatný stavebně technický stav. Projevuje se sedání křídel a prosedání vozovky, dále nefunkční dilatace nad opěrou, povrchově je narušený beton na římsách a vymletí předlažby pod mostem. Rekonstrukce mostu řeší vybourání stávajícího mostního svršku a zesílení pomocí spřažené desky, obnova izolací. Budou provedeny nové chodníkové římsy osazené zábradlím se svislou výplní. Spodní stavba bude sanována a reprofilována. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+RDS, vydáno stavební povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 15.811 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  97,00

Pořadí

  116

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace