IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/407

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4808-8 přes řeku Lubina v obci Skorotín
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 900
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 75
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 04/2016 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v opěrách a křídlech, ve styku s hladinou toku je beton vymílán. Dochází k zatékání na nosnou konstrukci vytvářející korozi výztuže včetně kotevního zhlaví. Dochází k prosednutí mostních závěrů, zatékání vlivem nefunkční izolace. Koroze svodů a odvodňovačů. U mostu je snížena únosnost. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni DSP, PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby činí 12 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  91

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace