IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/406

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.482-001 přes Rybský potok obci Rybí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4369
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 263
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě diagnostiky mostního objektu 12/2016 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující rekonstrukci mostu. Vznikají trhliny v pracovních spárách kamenných opěr. Dochází ke karbonizaci a trhlinám v betonu nosné konstrukce. Vlivem nefunkční izolace dochází k zatékání a ke korozi obnažené ocelové výztuže. U mostu je snížena únosnost. Vzhledem k nízké světlosti nelze provést opravy. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Bude zpracována PD ve stupni DUR, DSP, PDPS. Příprava zahájena.
Financování Odhad nákladů stavby činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  39

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace