IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/346

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4832 - opěrná zeď v obci Žilina u Nového Jičína v km 2,750 - 2,880
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4260
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,13
 
Popis Stávající silnice III/4832 vykazuje v úseku km 2,750 – 2,880 poklesy a deformace krajnic, vlivem nestability svahu. V místě opěrných zdí dochází k erozi spárování a následného vypadávání kamenného zdiva. Základy jsou v úrovni toku poškozeny čímž dochází k boulení opěrné zdi. Opěrná zeď v délce 46 m bude provedena podél levého kraje silničního tělesa silnice III/4832 nad VT Jičínka, jako náhrada původní nevyhovující opěrné zdi. Opěrná zeď bude realizována ze železobetonu na mikropilotách. Opěrná zeď bude v celé délce provedena s odrazným obrubníkem římsy výšky 15 cm, záchytné zařízení zde bude provedeno z mostního ocelového zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Součástí stavby je oprava přilehlé části komunikace. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 11 570 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  132,00

Pořadí

  31

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace