IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/345

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/4832 - opěrná zeď v obci Žilina u Nového Jičína v km 1,200 -1,300
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4260
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,10
 
Popis Stávající silnice III/4832 vykazuje v úseku km 1,200 – 1,300 praskliny, poklesy a deformace vlivem nestability svahu s možným zavodňováním. V místě poruch vozovky dochází k postupnému sesouvání, tzv. ploužení, ke kterému dochází vlivem nepříznivých geologických a tektonických faktorů v kombinaci s vyššími srážkovými úhrny. V místě opěrných zdí dochází k erozi spárování a následného vypadávání kamenného zdiva. Základy jsou v úrovni toku poškozeny čímž dochází k boulení opěrné zdi. PD řeší výstavbu nového stabilizačního železobetonového prahu v místě pravostranné nezpevněné krajnice vozovky, v pravobřežním profilu VT Jičínka. Jedná o opěrnou železobetonovou zeď s jednoduchým dříkem obdélníkového tvaru a integrovanou římsou. Úložný práh bude proveden jako monolitický železobetonový zajištěný mikropiloty. Součastí stavby je obnova přilehlého jízdního pásu konstrukce vozovky. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 8 950 000,- Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  132,00

Pořadí

  30

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace