IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/344

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice III/46419 - opěrná zeď v obci Velké Albrechtice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1050
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 160
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,48
 
Popis Stávající silnice III/46419 vykazuje v úseku km 1,224 – 1,524 a v km 1,607 – 1,787 poklesy a deformace vlivem nestability svahu s možným zavodňováním. V místě opěrných zdí dochází k erozi spárování a následného vypadávání kamenného zdiva. Základy jsou v úrovni toku poškozeny čímž dochází k boulení opěrné zdi. Projektová dokumentace navrhuje rekonstrukce opěrných zdí v souběhu s vodním tokem Bílovka. OZ bude ŽB ukončeny římsou šířky 0,8m. Tloušťka dříku OZ bude 0,4m s šířkou základy 2,3m. Bude zřízeno nové ochranné zábradlí se svislou výplní. Součastí stavby je rekonstrukce komunikace včetně nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby 35 306 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  122,00

Pořadí

  47

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace