IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/343

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4805-1 přes řeku Lubina v obci Petřvald
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 85
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 05/2014 a diagnostiky mostu, byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Dochází k celkové degradaci betonové konstrukce spodní stavby i nosné konstrukce Dochází k zatékání vlivem netěsná hydroizolace. Dochází ke korozi výztuže i nosné ocelové konstrukce. Římsy jsou degradované a záchytné zábradlí je nenormové. Původní mostní konstrukce bude vybourána a bude nanhrazena předpjatým spojitým deskovým mostem o třech polích, se založením na pilotách. Bude nově zřízeno záchytné zábradlí na ŽB římsách. Součástí stavby je přeložka optického kabelu CETIN. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+ZDS s výkazem výměr a oceněním. Je vydáno platné stavebního povolení.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 26 237 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  109,00

Pořadí

  77

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace