IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/342

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.04815-1 přes potok Grasmanka v obci Loučka
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 600
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 95
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,10
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 09/2014, byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Dochází k hloubkové degradaci betonové konstrukce spodní stavby i nosné konstrukce Dochází k zatékání vlivem netěsná hydroizolace. Dochází ke korozi výztuže i nosné ocelové konstrukce. Římsy jsou degradované a záchytné zábradlí je nenormové. vytváří se statické trhliny. Stávající most bude zdemolován a nahrazen monolitickým otevřeným ŽB rámem založený na mikropilotách. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se PD ve stupni DÚR, DSP+PDPS.
Financování Odhad nákladů stavby činí 8 950 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  110

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace