IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/297

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 04740 - 1 přes Děrenský potok v obci Kujavy
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 20
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Na základě hlavní prohlídky mostního objektu 04/2012 byly zjištěny poruchy mostní konstrukce vyžadující celkovou rekonstrukci mostu. Dochází k hloubkové degradaci betonu v místě s křídel a čelní zdi. V NK je trhlina v celé šířce a délce. Vozovka před a za mostem je prosedlá s trhlinami. Beton říms se rozpadá. Izolace jsou nefunkční a dochází k zatékání NK. Zábradlí je popraskané - sloupky i madla, s obnaženou výztuží, která koroduje, zábradlí je vychýlené směrem do koryta, hrozí zborcení. Rekonstrukce stávajícího mostu spočívá v obnažení stávající klenby, její sanaci a instalaci nové roznášecí ŽB desky. Následné provedení nových konstrukčních vrstev vozovky a provedení mostních říms vč. instalace bezpečnostního záchytného zařízení. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Na stavebně technické řešení je zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+ZDS s výkazem výměr a oceněním. SP vydáno
Financování Odhad stavebních nákladů činí 6 643 tis. Kč bez DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  129

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace