IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/25

 
Název: Silnice III/46416 zabezpečení svahu vč. části silničního tělesa v obci Bravantice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 5.00
Délka úpravy v kilometrech 0.49
 
Popis Zabezpečení svahu ve čtyřech úsecích. Zabezpečení svahu je řešeno prostřednictvím 4 úseků opěrných zdí. Opěrná zeď je navržena jako železobetonová monolitická s lícem vyzděným z lomového kamene, založená na pilotách, při horním povrchu zakončena ŽB monolitickou římsou. Součástí stavby je úprava svahu potoka, osazení záchytných bezpečnostních zařízení. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP, vydáno stavební povolení.
Financování Vysoutěžené náklady stavby činí 21 300 263,- Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace