IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/M1/16

 
Název: Silnice II/486 opěrná zeď za obcí Mniší, km 15,900 – 16,000
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2320
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 169
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,10
 
Popis Zabezpečení svahu. Stavba řeší nestabilitu zemního tělesa v podloží silnice II / 486 za obcí Mniší zajištěním krajnice silnice a navazujícího sesutého svahu vybudováním pilotové kotvené opěrné zdi. Opěrná zeď bude výšky 3000 mm, tloušťky 500 mm, římsa 550 mm. Proti otočení a pro zajiš-tění dokumentovaných smykových ploch bude opěrná zeď zajištěna svislými pilotami o min 300 mm (6 ks/dilatace), délky 9 m, z toho 2000 mm vetknuto do opěrné zdi a zbytek do zem-ního tělesa silnice. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS s výkazem výměr a oceněním. Vydáno stavební povolení.
Financování Odhad stavbeních nákladů činí 3 600 tis. Kč bez DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  122,00

Pořadí

  44

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace