IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

NJ/K/30

 
Název: Okružní křižovatka silnice II/482 s ulicí Francouzskou a Školní v Kopřivnici
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10400
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o průsečnou světelně neřízenou křižovatku ulic Obránců míru (sil. II/482), Francouzská a Školní. Silnice II/482 je jedna z hlavních sběrných komunikací v Kopřivnici, jedná se o důležité dopravní propojení Kopřivnice a Nového Jičína. Tato hlavní komunikace, je značně zatížená a proto znemožňuje plynule napojování podřazených dopravních proudů z ulic Francouzské a Školní, kde dopravní proud kulminuje hlavně v denních špičkách a dochází zde k tvoření kongescí. Úpravou této křižovatky na okružní dojde ke zvýšení její výkonnosti, k jednoznačnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu (odstranění kongescí na vedlejších komunikacích a kolizních bodů) a také ke zvýšení bezpečnosti chodců přes všechny dotčené komunikace (bezbariérové úpravy a nasvětlení přechodů). Návrh úpravy spočívá ve vybudování okružní křižovatky o vnějším průměru 25,00 m s šířkou vozovky na okružním jízdním pásu 7,5 m včetně jejího nasvětlení. Tato křižovatka je navržena dle platných norem a technických podmínek v ČR. Dopravní úpravy vyvolají také přeložení stávajících přechodů pro chodce. Tyto přechody budou řešeny dle platných vyhlášek a zákonů pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí přechodů na ulici Obránců míru budou také bezpečnostní ostrůvky, všechny přechody budou nasvětleny speciálními svítidly s asymetrickou vyzařovací charakteristikou a halogenidovou výbojkou bílé barvy, přechody na ulici Obránců míru navíc návěstidly s technologií LED diod zapuštěných v konstrukci vozovky. L.Z.IX/2017.
Stav přípravy PD ve všech stupních zpracovává město Kpřivnice (v přípravné fázi PD).
Financování Odhad stavebních nákladů činí 6 400 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  14

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace