IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/6

 
Název: Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín - Záblatí II. etapa
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3083
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 135
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 1,60
 
Popis Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace silnice II/471 od uzlového bodu 1542 A 018 (respektive od konce stavby I.etapy) po uzlový bod 1542 A 017 za účelem zlepšení technických parametrů (podélný profil, výškové i šířkové uspořádání, případně směrové vedení) v délce cca 1000 m (bude upřesněno projektem), která se nachází na pozemcích v majetku MSK a dále na pozemcích, které vykupuje Město Rychvald a převádí do svého majetku. Jde o pozemky pod budoucí točnou BUS. Rekonstrukce bude navazovat na stavbu realizovanou v roce 2012 Rekonstrukce silnice II / 471 Rychvald – Bohumín-Záblatí I.etapa a počítá se změnou v uspořádání křižovatky s III/4712 a MK. Modernizace se týká zřízení točny autobusů včetně jejího nasvětlení, zřízení nástupišť a míst pro přecházení včetně prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dále části chodníků včetně odvodnění v návaznosti na další budované chodníky a odvodnění v přilehlých úsecích. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Pro rekonstrukci silnice nutno zahájit projekční přípravu . Realizace stavby se předpokládá v roce 2017-20. Rekonstrukce bude provedena na územní souhlas a stavební povolení. Dříve zahájená projekční příprava bude až po vyřešení pozemkových výkupů městem Rychvald obnovena, resp. znovu zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí cca 35 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  130,00

Pořadí

  16

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace