IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/243

 
Název: Rekonstrukce silnice II/647 Bohumín, ul. Ostravská
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4507
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 260
Stavebně technický stav 2,50
Délka úpravy v kilometrech 2,52
 
Popis Rekonstrukce zahrnuje stávající úsek obousměrné pozemní komunikace silnice II/647 od křižovatky s místní komunikací (MK) ul. Lounská po benzinovou pumpu v rozmezí silničních kilometrů 38,275-40,800 v návaznosti na stavbu dálnice D 47. Rekonstrukce zahrnuje pouze plochy silnice, jako dopravní prostor komunikace II/647. Obytná zástavba podél komunikace je částečná. V tomto řešeném úseku je silnice sběrnou trasou pro osobní dopravu vedenou ve směru k dálnici Ostrava - Bohumín a tranzit do Polska. Nárůst dopravního zatížení byl největší v posledních letech po připojení k dálnici. Na celé délce úseku je umístěn cyklopruhu, jehož povrch rovněž vykazuje vady. Nefunkční odvodnění (kaluže jsou vadou bezpečnosti cyklistického provozu). Rekonstrukce řeší odstranění vad z neúnosného podkladu vozovky zpevněním a zesílením vrstev. Modernizace VDZ v trvalejší plastové úpravě bude součástí projektu. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Rekonstrukce nepředpokládá územní souhlas ani stavební povolení. PDPS se připravuje. Diagnostika se zpracovává. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018, 2019.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  115,00

Pořadí

  39

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace