IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/242

 
Název: Rekonstrukce silnice II/475 Stonava, průtah II.
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5413
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 746
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech 3,00
 
Popis Rekonstrukce zahrnuje stávající úsek obousměrné pozemní komunikace silnice II/475 od křižovatky s místní komunikací (MK) ul. 9. května zhruba po křižovatku s MK ul. Osvobození v rozmezí silničních kilometrů 7,100-10,100 v návaznosti na stavbu ROP Horní Suchá - průtah realizovanou v roce 2016. Rekonstrukce zahrnuje pouze plochy silnice, jako dopravní prostor komunikace II/475. Obytná zástavba podél komunikace je nízká. V tomto řešeném úseku je silnice vyhrazena jako sběrná trasa pro těžkou nákladní dopravu vedenou ve směru Ostrava - Karviná - Český Těšín a tranzit do Polska. Nárůst dopravního zatížení z průmyslových zón v Horní Suché (Dukla, František, Barbora) lze očekávat. Rekonstrukce řeší odstranění vad z neúnosného podkladu vozovky zpevněním a zesílením vrstev. Modernizace VDZ v trvalejší plastové úpravě a dodání reflexních dopravních knoflíků bude součástí projektu. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Rekonstrukce nepředpokládá územní souhlas ani stavební povolení. PDPS předán k realizaci z programu IROP. Realizace se předpokládá v roce 2018-19.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady dle PDPS činí 37 800 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  145,00

Pořadí

  9

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace