IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/228

 
Název: Rekonstrukce silnice III/46817 Bohumín, ul. Lidická
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 200
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 1,00
 
Popis Stavba zahrnuje ul. Lidická od I/67 po III/4711 v rozmezí silničních kilometrů 0,200-1,200. Obsahuje demolici a novou výstavbu levostranné opěrné zdi celkové délky 473m, podél areálu firmy Bochemie a.s. (nyní larsenová stěna v havarijním stavu a po době životnosti), dále konstrukci vozovky dle diagnostiky zpracované v roce 2015, vyvolané související přeložky sítí a dle požadavku města bude zahrnovat úpravy přechodů a veřejného osvětlení. Současně bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace nebo alespoň uličních vpustí dle potřeby v návaznosti na celou úpravu odvodnění. Uvedený rozsah rekonstrukce předpokládá využití pozemků v majetku MSK a Bochemie a.s., (s trvalým záborem v nezbytně nutném rozsahu pro nové opěrné zdi), jako základní předpoklad pro návrh projekčního řešení. celková délka úpravy je 928m. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava zahájena v roce 2015. Územní souhlas má být do 12/2018.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 66 000 tis. Kč. Spolufinancování je v jednání.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  105,00

Pořadí

  50

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace