IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/207b

 
Název: Rekonstrukce silnice II/474 Horní Suchá po průmyslovou zónu Barbora v km 31,000 - 33,000
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6846
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 743
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech 2,00
 
Popis Druhou stavbou bude provedena rekonstrukce zbývajícího úseku silnice II/474 v km 31,000 - 33,000 za účelem zvýšení její únosnosti a změny v šířkovém (lokálně i výškovém) uspořádání v celkové délce do 2 500m, která se nachází na stávajících pozemcích. Havarijní stav - vyjeté koleje, trhliny mozaikové a podélné, příčné rozvětvené trhliny, výtluky a vysprávky, ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze, nepravidelné hrboly, lokální poklesy. Diagnostika zpracována v 05/2012 firmou Imos Brno. O rekonstrukci mostu se uvažuje a dosud není rozhodnuto. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Příprava druhé stavby nebyla zahájena. Technologie a rozsah prací není dosud stanoven - projekt nebyl zpracován. V roce 2018 bude zahájena projektová příprava pro obě stavby (207a 207b).Projekt PDPS bude zpracován v novém šířkovém uspořádání, včetně nových povrchů mostu 474-052.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  135,00

Pořadí

  15

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace