IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/S/205

 
Název: Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín (ul. Jablunkovská a Karvinská)
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 11957
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 886
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 4,14
 
Popis Stavbou bude provedena rekonstrukce a modernizace silnice II/468 v km 8,159 - 12,300 za účelem zvýšení její únosnosti, obnovy betonových ploch v autobusových zálivech a odstranění staré zátěže (podklad ze žul.kostek) v celkové délce do 4 400m. Rekonstruovaná silnice se nachází na stávajících pozemcích. Majetkoprávní vypořádání pozemků ŘSD a města Český Těšín bylo zahájeno. Havarijní stav - vyjeté koleje, příčný překop, trhliny mozaikové a podélné, příčné rozvětvené trhliny, výtluky a vysprávky, nepravidelné hrboly, lokální poklesy a výtluky v potrhaných částech cementového krytu autobusových zálivů. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Zpracován projekt PD-DSP-PDPS v 10/2016. Součástí je přeložka vodovodu v křižovatce s ul. Viaduktová. Předpoklad realizace stavby v IROP od roku 2018, až po realizaci opravy kanalizace z prostředků SMVAK. Samostatně jako KI/M1/373 a KI/M1/374 je řešena paralelně dílčí projektová příprava mostů č.468-12 přes Svibický potok a 468-16 přes Hrabinku s možností společného zařazení k realizaci.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 95 000 tis. Kč (včetně mostů)
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  145,00

Pořadí

  7

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace