IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/O1/47

 
Název: Silnice II/474 Orlová, okružní křižovatka u nemocnice
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10770
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 353
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavbou bude provedena rekonstrukce okružní křižovatky silnice II/474 a III/4747 včetně navazujících úseků v km 38,748 – 39,290 za účelem zvýšení její únosnosti a odstranění havarijního stavu v celkové délce 542 m, stavba se nachází na stávajících pozemcích. D.T.IX/2017.
Stav přípravy V současné době jke zpracována DSP a PDPS včetně POV. Diagnostika zpracována v 09/2015 firmou IMOS Brno.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 16 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  15

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace