IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/O1/43

 
Název: Směrové úpravy a rozšíření silnice III/4739 v Havířově
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1400
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 1,73
 
Popis Jedná se o průjezdní úsek sil. III/4739 o délce cca 1200 m v zastavěném území obce, zajišťující dopravní spojení mezi obcemi Kaňovice, Václavovice, Havířov - Dolní Datyně a Frýdkem-Místkem. Na části úseku vyžadujícím přeložku o délce cca 600 m se nachází těsně za sebou pět protisměrných oblouků, většina s poloměrem 20 m, s podélným sklonem 10% a šířkou vozovky 4,0-4,6 m. Vozovka v podstatě nemá krajnice a na okraj vozovky bezprostředně navazují svahy příkopů. Po komunikaci jsou vedeny linky městské a příměstské dopravy. Z hlediska normy se jedná o jednopruhovou obousměrnou komunikaci bez krajnic a výhyben, takže zde existuje vysoké ohrožení především chodců a není zajištěno bezpečné míjení vozidel. Investice je v souladu s ÚPD města Havířova jako veřejně prospěšná stavba D15 a Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. Je navrhována směrová úprava komunikace v úseku mezi křižovatkami s MK ul. U Mlýnku x ul. Zřídelní, včetně rozšíření vozovky na kategorii S 7,5/50, výstavby společné stezky pro chodce a cyklisty o šířce min. 2,5 m a výstavby VO. Součástí stavby bude výstavba nového mostu přes potok Dolní Datyňka a prodloužení MK U Mlýnku a její nové připojení k sil. III/4739. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava ani majetkoprávní příprava nebyla zahájena. Je očekávána finanční spoluúčast statutárního města Havířov na financování objektů, které přejdou do jejího vlastnictví, tj. chodníkové plochy, VO, úpravy MK, autobusové přístřešky a mobiliář.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  23

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace