IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/O1/39

 
Název: Přeložka silnice III/4689 v Petrovicích u Karviné, km 4,060-4,732
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3439
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 283
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,67
 
Popis Přeložka silnice v délce cca 600 m je logickým pokračováním rekonstrukce silnice v km 2,660-4,060 s cílem směrového napřímení a řešení křižovatky před železničním podjezdem. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Nejsou vykoupeny pozemky.
Financování Odhad nákladů nebyl zpracován
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  11

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace