IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/O1/24

 
Název: Přeložka silnice III/47215 Doubrava, Špluchov - Dědina
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 2,61
 
Popis Nová trasa prochází územím s ukončenou hlubinnou těžbou.Změnou územního plánu vyvolanou vysídlováním v zátopové části území podél stávající silnice III/47215 v km 1,0 až 2,5 dojde k přesunu těžiště dopravní obslužnosti obce.Vzhledem ke změně ÚP se nepředpokládá její významější využití a ani plánovaná dostavba přemostěním přes řeku Olši není reálná. Nová trasa pro umístění přeložky v I.etapě rekonstruuje místní komunikaci se zpevněním v šíři 4,5-6 m v délce 1,630 km v návaznosti na již dříve zpracovanou "studii řešení dopravní obslužnosti a komunikačního napojení měst Karviná, Orlová a obce Doubrava". D.T.IX/2017.
Stav přípravy Obec Doubrava předložila studii optimálního průběhu přeložky silnice III/47215 (06/2008). Obec získala územní souhlas v 10/2012 dále platnou změnu UR a v 2016 se pokračuje v projektové přípravě DSP a vyřizuje stavebné povolení.
Financování Odhad stavebních nákladů 110 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  30,00

Pořadí

  27

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace