IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/O1/23

 
Název: Silnice II/470 Rychvald, km 4,163 - 5,100
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5931
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 464
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech 0,93
 
Popis Stávající silnice II/470 od točny trolejbusu v Ostravě je vedena v nevyhovujícím směrovém a šířkovém uspořádání. Stavebně technický stav komunikace je ovlivněn nevyhovujícím odvodněním silnice. Stavba by měla řešit nové šířkové uspořádání komunikace s novým směrovým a výškovým vedením včetně vybudování nového odvodnění. Část území, kterým prochází stávající trasa komunikace, nedovoluje změnu jejího šířkového uspořádání. Proto se zvažuje v úseku cca 1,0 km v Rychvaldě vedení silnice v nové trase. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Studii přeložky měl zpracovat Magistrát města Ostravy. Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  16

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace