IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/376

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4684-1 přes potok Hrabinku v Českém Těšíně
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6632
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 203
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav mostu je špatný. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová klenba. Absence izolace, přes betonovou konstrukcí masivně zatéká. V opěrách se tvoří vodorovné trhliny, intenzivně zatéká pracovní spárou betonáže, tvoří se kaverny do hloubky až 30cm. V nosné konstrukci obnažená korodující výztuž, konstrukce plošně zavlhlá, průběžná podélná prasklina, v patě klenby kaverna do hloubky 20cm. Odplavené svahování u křídla, narušený a odpadlý obklad betonové konstrukce. Deformace živičných vrstev na mostě. Rekonstrukcí dojde k odstranění špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Je zpracovaná diagnostika objektu 2016 firmou Teststav.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 10 000 tis.Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  22

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace