IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/375

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 471-004 přes potok Bejcůvka v Bohumíně
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 595
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 15
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav mostu je špatný. Nosnou konstrukci tvoří 11 ks předpjatých prefa nosníků KA-61 uložených na heraklitové desce. Izolace mostu nefunkční. Přes nosnou konstrukci intenzivně zatéká, hlavně ve sparách 1,2 a 3 na vtokové i výtokové straně. Popraskaný a odlámaný beton říms, výztuž místy obnažená a silně zkorodovaná, místy zcela překorodovaná. Zábradlí celoplošně lístkově zkorodováno. Výška zábradlí nedostatečná. Rekonstrukcí dojde k odstranění špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná PD ve stupni DSP a PDPS. Vydáno SP 03/2017.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 8 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  80,00

Pořadí

  156

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace