IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/374

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 468-016 přes potok Hrabinku v Českém Těšíně
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5981
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 322
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav mostu je špatný. Nosná konstrukce je monolitická železobetonová trámová, v trámech se tvoří podélné trhliny od probíhající koroze výztuže. Základy mostu podemílány, na křídlech i opěrách se tvoří trhliny, lokálně hluboké kaverny s rozpadem betonu opěr. Deformace živičných vrstev na mostě. Šířkové uspořádání mostu nevyhovující. Požadavek města na úpravu šířkového uspořádání a zřízení chodníku na mostě pro zajištění bezpečnosti chodců. Z důvodu plánovaného souvislého tahu v rámci IROP je nutno v prvé řadě opravit objekty, nacházející se v trase. Rekonstrukcí dojde k odstranění špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná PD ve stupni DSP a PDPS. Vydáno SP 03/2017.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 16 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  21

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace