IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/M1/373

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 468-012 přes potok Šadový v Českém Těšíně
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8607
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 493
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Stavební stav mostu je špatný. Původní most byl v minulosti postupně rozšiřovaný, střední část tvoří původní klenba z lomového kamene z roku cca 1900, oboustranné rozšíření z roku 1953 tvoří monolitické ŽB desky na masivních opěrách. Kameny klenby jsou zvětralé, vrstevnatě se štěpí, zvětralá spárová malta, konstrukcí zatéká-absence izolace. Zatéká i mezi klenbou a rozšířenou betonovou konstrukcí i pod římsami. Opadaná omítka a narušený, vydrolený beton opěr a křídel. V betonových částech konstrukcí se vytváří kaverny, pod čelními zdmi jsou průběžné trhliny, odpadává krytí výztuže, výztuž napadena lístkovou korozí. Absence pravého chodníku na mostě, nevyhovující zábradlí na mostě. Deformace živičných vrstev na mostě. Z důvodu plánovaného souvislého tahu v rámci IROP je nutno v prvé řadě opravit objekty, nacházející se v trase. Rekonstrukcí dojde k odstranění špatného stavebně technického stavu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. L.Ř.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovaná PD ve stupni DSP a PDPS. Vydáno SP 04/2017.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 5 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  20

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace