IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

KI/K/22

 
Název: Okružní křižovatky sil. II/474 ul. Těrlická se sil. II/475 ul. Dělnická v Horní Suché
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Křižovatky se dle rozboru dopravní nehodovosti Policie ČR nachází v nebezpečném úseku, přičemž předpokládaná dopravní zátěž na ní se s postupným oživováním průmyslové zóny na území bývalého dolu František a severně od něho ještě zvýší. Proto vznesen požadavek obce na vybudování dvou okružních křižovatek, které zajistí nejen potřebou výkonost, ale též dopravní zklidnění průtahu přes centrum obce. Součástí navrhovaných úprav komunikací je i rekonstrukce autobusových zastávek, pěších tras a úpravy pro zajištění dopravní obsluhy. D.T.IX/2017.
Stav přípravy Obec financovala a zpracovala projektovou přípravu a SP. Výběrové řízení na zhotovitele do 09/2016. Předpoklad realizace z prostředků IROP, zahájení I.Q 2017
Financování Náklady dle SOD činí 27 104 tis. Kč vč. DPH, z toho podíl Obce Horní Suchá činí 9 500 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace