IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/27

 
Název: Silnice III/4682 Třinec – Sosna – směrová úprava
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2343
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 93
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 0,40
 
Popis Silnice III/4682 tvoří přístupovou komunikaci k nemocnici na Sosně v Třinci směrem od centra města Třince.Silnice je využívána i pro pěší dopravu, kde je největším nedostatkem absence chodníku.Současné vedení trasy komunikace III/4682 v úseku km 1,30-1,90 silničního staničení tvoří bodovou závadu ve sjízdnosti a bezpečnosti silničního provozu, nevyhovující je i samotný stavebně technický stav komunikace.Silnice je v lokalitě vedena v mírném levostranném a pravostranném oblouku nevyhovujícího poloměru bez minimálního rozšíření.V místě oblouku je komunikace vedena v odřezu a propustem je převedena občasná vodoteč.Odřez pod komunikací je nestabilní, dochází k jeho dotvarování a poklesům.Stavba bude řešit rekonstrukci předmětného úseku silnice v rámci návrhové kategorie S 7.5/50 (S 9.5/50) případně MO 8/50 včetně nového vedení trasy v místě odřezu s dostatečným rozšířením a úpravou směrového oblouku.Kategorie bude určena v dokumentaci pro územní řízení a bude odpovídat schválenému územnímu plánu města Třinec.Současně bude řešeno i statické zajištění odřezu včetně návrhu nového propustu pod komunikací III/4682.Stavba bude doplněna návrhem chodníku a celkového odvodnění komunikace.Návrh samotného řešení bude odvislý od provedení geologických průzkumů, které budou mít zásadní vliv na výběr způsobu a technologie zajištění odřezu. S.P.IX/2017.
Stav přípravy V současné době je k dispozici projektová dokumentace z roku 1989, která územně řeší předmětnou stavbu. Zahájení přípravy na projektové dokumentaci ve stupni DÚR, která bude navazovat na projektovou dokumentaci z roku 1989 bude záviset na postupu přípravy ostatních staveb ve městě Třinci.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  72

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace